HUSORDENSREGLER FOR
ALINGSÅSVEIEN BORETTSLAG

"Du skal ikke plage andre, du skal være god og snill,
for øvrig kan du gjøre som du vil - nesten"

Husordensreglene er til for at vi skal ha et godt og trivelig bomiljø. Reglene gjelder for alle som bor og ferdes i vårt miljø.

LEILIGHETEN

 

 • Den må ikke nyttes slik at det sjenerer andre, og du er også ansvarlig for de som gis adgang til din leilighet.
 • Det skal være ro i leiligheten mellom kl. 22.00 og kl. 07.00. For fredag og lørdag skal det være ro i leiligheten mellom 23.00 og 08.00.
 • Det skal ikke bankes, bores eller foretas annet støyende arbeid på hverdager mellom kl. 22.00 og kl. 08.00. På lørdager og før helligdager tillates ikke slike arbeid etter kl. 18.00. På søndager og helligdager skal det være ro.
 • Det må tas tilbørlig hensyn til andre beboere ved bruk av musikkinstrumenter, støyende maskiner, grilling utendørs o.l.
 • Tepper o.l. må ikke ristes eller bankes på balkongen.
 • Oppheng av gardiner/persienner/rullegardiner og lignende på balkonginnglassingen er ikke tillatt.
 • Det må ikke skrues eller bores i balkongutvidelsen da dette vil, ifølge produsent, føre til ødeleggelse av vannavrenningssystemet. Eventuelle skader blir belastet beboer.
 • Ved feil på varme-, ventilasjons-, vann- eller elektriske installasjoner må vaktmesteren underrettes snarest.
 • Framleie må godkjennes av styret. Skriftlig søknad med begrunnelse må sendes.
 • Leiligheter på bakkeplan med egen hage, forplikter å holde trær og busker under en maksimumshøyde tilsvarende leilighetens takhøyde. I de tilfeller der dette ikke overholdes, vil Borettslaget fjerne disse for andelshaverens kostnad.
 • Faste installasjoner som antenner, parabolantenner og andre faste installasjoner skal ikke monteres på eller i tilknytning til blokkenes yttervegger, skillevegger eller fellesområder. Oppmontering av slike anlegg skal ikke være til sjenanse for andre beboere. All oppmontering av slike anlegg skal søkes styret for godkjenning i forkant.
 • Det er ikke tillat å koble seg til leilighetens ventilasjonsanlegg, verken på kjøkken ellet våtrom. Hvis beboer ikke følger pålegget om å fjerne ventilator/vifte som er koblet opp mot ventilasjonsanlegget, vil beboer få et gebyr på kr. 500,-.
  Hvis beboer fremdeles ikke følger pålegget vil de hver gang få ett nytt gebyr som dobles. Slike tilkoblinger ødelegger ventilasjonen for leiligheter over og under leiligheten og øker faren for spredning av brann betydelig. Beboer vil holdes økonomisk ansvarlig for skader som oppstår grunnet brudd på disse bestemmelsene. Styret anbefaler kullfiltervifter til kjøkkenet. Styret anbefaler kullfiltervifter til kjøkkenet. 
 • Beboere som pusser opp leiligheten skal fremskaffe FDV-dokumentasjon på at utført arbeid på alt av elektrisk anlegg samt i våtrom er gjort forskriftsmessig etter de til enhver tid gjeldende norske lover og regler.
 • Det må IKKE gjøres inngrep i bærevegger, gulv eller tak.
 • Varmepumper er ikke tillatt. Disse skaper støy for andre beboere. Ulovlig monterte varmepumper vil bli fjernet for beboers regning.
 • Fargen på panelbordene på terrassen skal være rød, mens sideveggene skal være hvite. Fargekoder fås ved henvendelse til vaktmester.
 • Leilighetens ytterdør skal være en branndør med brun utside mot trapperommet. Innvendig kulør er valgfritt. Dør bestilles ved å kontakte vaktmester.

FELLESROM

Sykler, barnevogner, kjelker, ski o.l. skal oppbevares i uteboden eller dertil egnet rom, IKKE i trappeoppgangen. Det hindrer ferdsel og renhold.

 • Det er ikke tillatt å oppbevare bensin eller sprengstoff i fellesrom eller uteboder. Det er heller ikke lov til å oppbevare propan eller gass i kjellerboder, fellesrom eller uteboder. Det er lov til å oppbevare inntil 20 kg propan eller gass i leiligheten eller på balkongen.
 • Dører til utebod, kjølerom, søppelrom og i kjelleren mellom oppgangene, skal holdes låst.
 • Oppgangsdørene har callingsystem og skal holdes døgnlåst.
 • Søppel skal pakkes inn før det kastes. Alle andelseiere disponerer nøkkel til søppelrom for kasting av avfall.
 • Hold orden i fellesrom slik at renholderne får utført jobben tilfredsstillende.
 • Husk brannfare i oppgangen da dette er vår rømningsvei.
 • Fellesrom må ikke brukes til lagring av eiendeler.

DYREHOLD

 • Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere. 
 • Hunder skal luftes i bånd. 
 • Dyreekskrementer skal fjernes øyeblikkelig. 
 • Hannkatter skal kastreres, hunnkatter skal gis p-piller eller sprøyte.

GARASJE/MOTORKJØRETØY

 • De fleste leilighetene er tildelt en biloppstillingsplass, og denne SKAL benyttes.
 • Det er ikke tillatt for beboerne og benytte gjesteparkeringsplasser.
 • Det er ikke tillatt å parkere på gangveier, snuplasser eller i selve Alingsåsveien.
 • Kun nødvendig kjøring i gangfart samt korte opphold kan foretas.Med nødvendig kjøring menes tyngre varetransport, kjøring av gamle/syke o.l. Slik ferdsel skjer på førerens fulle ansvar.
 • Bruk av horn, rusing eller motor på tomgang er ikke tillatt.
 • Motorsykler, mopeder o.l. må ikke parkeres i utebod.
 • Avskiltede kjøretøy må jevnlig kontrolleres da de har lett for å bli "lekeplass" for barn. For øvrig er barns opphold og lek i eller på garasjehuset forbudt.
 • Det er ulovlig å la motorvarmer-ledninger henge i kontakten uten samtidig å være tilkoblet motorvarmeren.
 • Lading av elbil skal skje ved godkjente ladepunkter. 
 • All lading av elbil skal godkjennes av styret. 
 • Lading av elbil, som ikke er godkjent av styret, må betale et gebyr på 
kr. 300,- hver gang. 
 • Søker til lading av elbil må betale for ladepunkt og strøm.
 • Garasjehuset skal vær låst. Dette for å unngå tyveri og hærverk.
 • Husk - biler registrert på beboer, som parkerer på gjesteparkeringen vil bli bøtelagt. Ta kontakt med styret eller vaktmester hvis du er usikker på reglene.
 • Det er forbudt å lagre bildekk i garasjehuset. Ei heller er det lov til å lagre andre brannfarlige saker der.
 • All vask av motorkjøretøy er forbudt.

OPPGANGSTILLITSVALGTE

 •  Det skal være en oppgangstillitsvalgt for hver oppgang. (Egen instruks for denne.)
 • Du skal hjelpe oppgangstillitsvalgt når han/hun ber om det, og ellers følge de instrukser som han/hun måtte gi.

FELLESAREALENE

 • Fellesarealene er åpen for alle.
 • Avfall og papir kastes i oppsatte beholdere.
 • Beplantning og nysådde plener må vernes ekstra godt.
 • Fotballsparking skal forgå uten sjenanse for andre.
 • Forbud mot mating av fugler.
 • Det er forbudt å vaske tepper og lignende i gata.

ØKONOMI

Reparasjoner og innkjøp til borettslaget representerer ofte store pengebeløp, og disse tjenestene blir stadig dyrere. Husleien vil nok derfor også i fremtiden stige, men hvor mye - ja det kommer helt an på hvordan vi tar vare på borettslaget vårt.

Hvis vi derfor må leie hjelp til alt som må gjøres - ja da kan du jo ikke klage på husleieøkning!!

Derfor oppfordres du til å:

 • Hjelpe til så skader på bygninger og fellesarealer unngås
 • Slukke lyset når du forlater fellesrom og når det er dagslys i oppgangen
 • Vise omtanke ved bruk av panelovn i yttergang
 • Vise omtanke med hva du kaster i toalett og vask, og foreta jevnlig rengjøring av sluk, slik at tilstoppelse og lekkasje unngås
 • Delta i dugnader. La ikke andre alltid gjøre din jobb.

TRIVSEL

Det beste hadde vært hvis disse reglene, som du nå har lest, hadde vært overflødige. Vi som bor i Alingsåsveien kommer fra forskjellige miljøer, og trenger visse regler for å innpasse oss i bomiljøet. Et godt bomiljø er noe en ikke får gratis, så alle må tenke over hva en selv kan bidra med for å skape trivsel og god tone:

 • Vær hensynsfull mot hverandre og hjelp hverandre med glede
 • Tenk over hva du sier og gjør, slik at du ikke sårer andre
 • La ikke andre oppdra dine barn
 • Delta i fellesoppgaver - det gir samhold
 • Smil og vær glad - det er smittsomt
 • Vær deg selv på godt og vond

19. mai 2020